سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعلی ماهوتی – کارشناس ارشد خاک و پی، مدیر عامل مهندسین مشاور تل تاو

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی انتقال آلودگی از یک مدفن زباله به سفره آب زیرزمینی از طریق یک سیستم هیدروژئولوژیک متشکل از دو لایه خاک ریزدانه و درشت دانه، شبیه سازی شد. مدلها به ترتیب از بالا به پایین شامل یک مخزن آلودگی حاوی محلول کلروسدیم بمنزله شیرابه در کف مدفن زباله، یک لایه خاک رسی روی یک لایه خاک ماسه ای بمنزله دو لایه زمین طبیعی زیر مدفن، و سپس یک مخزن دریافت کننده آلودگی بمنزله یک سفره آب زیرزمینی بودند. با استفاده از کد کامپیوتری POLLUTE رفتار مشاهده ای مدلها به خوبی پیش بینی گردید. در سه آزمایش اول حرکت آب در جهت پایین و مکانیزمهای حرکتی ادوکشن و دیفیوژن رو به پایین و همجهت بودند. در دو آزمایش بعدی حرکت آب در جهت بالا و در نتیجه ادوکشن رو به بالا و در جهت عکس دیفیوژن رو به پایین بود. مقایسه نتایج دو سری آزمایش نشان داد که پدیده تله هیدرولیکی باعث کاهش انتقال آلودگی از مخزن آلوده به مخزن دریافت کننده آلودگی ( بمنزله سفره آب زیرزمینی) می شود.