سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمد ولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در بین روشهای متعدد کنترل سیل استفاده از سدهای پارهسنگی بعلت ارزان بودن مصالح، طراحی ساده ، ساخت سریع، پایداری بالا در برابر جریانهای سیلابی و ناچیز بودن اثرات مخرب زیست محیطی آنها، یکی از مناسبترین گزینه ها میباشد. کنترل سیل با استفاده از سدهای تاخیری پارهسنگی نیازمند شناخت صحیح رفتار هیدرولیکی آنها در مواجه با جریان است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است همگی جریان درونگذر محض در سدهای تاخیری پارهسنگی را بررسی نموده و اثر جریان همزمان درون و روگذر هرگز بررسی نشده است. از طرفی درصورتی که جریان بیش از سیل طراحی باشد بخشی از جریان از رو و بخشی از درون سد پارهسنگی عبور میکند که بسته به شرایط پایین دست، ممکن است مستغرق یا غیرمستغرق باشد. با ترکیب جریان درون و روگذر و اثر متقابل دو بخش جریان برهمدیگر، درجه پیچیدگی این پدیده بشدت افزایش مییابد. بهیمن دلیل در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولیکی و بصورت آزمایشگاهی و در ٢٤٠ آزمایش، اقدام به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در اینگونه سدها بصورت دو بعدی شده است . توزیع های دو بعدی سرعت، فشار و گرادیان هیدرولیکی درون بدنه اینگونه سدها بصورت آزمایشگاهی و با استفاده از شبکهء پیزومترهای ساخته شده در آزمایشگاه اندازهگیری شده است که با بررسی آنها بخوبی میتوان الگوی جریان همزمان درون و روگذر غیرمسترق را شناسائی نموده و اصول فیزیکی حاکم بر جریان همزمان ترکیبی را استنتاج نموده و اقدام به مدلسازی عددی آن توسط مدلهای ریاضی موجود و یا توسعه مدلهای جدید نمود.