سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی فردی ایلخچی – دانشجوی دکتری مواد
نصراله نجیبی ایلخچی – دانشجوی کارشناسی ارشدسرامیک
پرویز دوامی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
دراین تحقیق به مدلسازی ریاضی اثرفشار برضریب انتقال حرارت درفصل مشترک قالب قطعه درالومینیم A356پرداخته شده که این فشارها درمحدوده ی فشارهای وارده برقطعات الومینیوم درروش ریخته گری تحت فشارکم است نتایج بدست امده نشان میدهد که مکانیزم انتقال حرارت ازطریق فصل مشترک هدایت ازطریق لایه هوا ساکن می باشد و مکانیزم های جابجایی و تابش نقش بسیارکمی درانتقال حرارت ایفا می کند همچنین با اعمال فشارزمان انجماد کاهش می یابد که این موضوع نیز به دلیل افزایش سطح تماس میکروسکوپی و نیز به دلیل ازهم گسیختگی لایه های اکسیدموجود درفصل مشترک قالب قطعه می باشد