سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
ناصح قادری – دانشجوی دکتری تغییر اقلیم دانشگاه خوارزمی پژوهشگر سازمان تحقیقات کشاورزی
مصطفی کریمی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و دکتری آب و هواشناسی

چکیده:
تغییر اقلیم زیستمندان آبی را با مشکل مواجه می سازد. پیش بینی این تغییرات می تواند به حفاظت از بیوم ها کمک نماید. با هدف بینی تغییرات کیفیت آب و بار آلودگی وارده به دریاچه زریبار مریوان، از دو مدل اقلیمی SDSM و ریاضی کیفیت آب AQUALM استفاده شده است. مدل اقلیمی دمای منطقه را برای دوره ۲۰۴۰ پیش بینی و از طریق رابطه بین عناصر اقلیمی، بارش پیش بینی شد. با مدل ریاضی، رواناب و بار الودگی وارده حوضه به دریاچه از سطح هر کاربری زمین پیش بینی و در محدوده زمانی سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۴۰ روند تغییرات زمانی بار آلودگی BOD با فرض ۱۰% و ۲۰% تغییر در کاربری زمین مدلسازی گردید. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین دمای ثبت شده در حوضه زریبار و دمای شبیه سازی شده مدل SDSM می باشد با وجود همبستگی معنی دار بین بارش ثبت شده حوضه و بارش پیش بینی شده توسط مدل در تمام دوره مورد بررسی بارش محاشبه شده مدل کمتر از بارش ثبت شده است. رابطه معناداری بین میزان رطوبت نسبی و بارش ثبت شده در حوضه وجود دارد و بارش حوضه از طریق همبستگی بین بارش و رطوبت قابل محاسبه است. در پایان دوره ۲۰۴۰ میزان بارش سالانه حوضه در مجموع کاهش می یاب. رواناب به تبع بارندگی و تغییر رژیم و نوع بارش کاهش می یابد. رواناب وارده به دریاچه کمتر و غلظت آلودگی وارده در واحد حجم رواناب افزایش و تعداد ماههای با بار آلودگی بالا بیشتر می شود.