سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – کارشناس طراحی پیشرانه های نوین
عباس فخرطباطبایی – کارشناس ارشد سامانه های پیشرانش
محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد مدلسازی احتراق و انفجار

چکیده:

در این مقاله مدلی یک بعدی و پایا برای احتراق اسپری در محفظه های استوانه ای و در شرایط مادون بحرانی ارائه شده است. در این مدل، پس از اختلاط بی نهایت سریع سوخت مایع و اکسنده گازی، احتراق بلافاصله صورت گرفته و تنها مقیاس زمانیحاکم برمساله مربوط به تبخیر قطرات سوخت خواهد بود. خواص فاز گازی با استفاده از شرایط تعادل محاسبه شده است. با استفاده از این مدل می توان در هر نقطه از محفظه احتراق دما و سرعت گاز، قطر و سرعت قطره، نسبت هم ارزی و نیز دبی جرمی گاز و مایع را محاسبه نمود. همچنین با استفاده از این مدل می توان پارامترهای حائز اهمیت از نظر طراحی از قبیل طول محفظه، پیشانی شعله و حداکثر دمای گازهای محفظه احتراق را در زمان محاسباتی معقولی تخمین زد.