سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشکده مکانتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
مهرزاد شمس – استادیار ، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قاسمی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشکده مکانتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

چکیده:

در این مطالعه، احتراق در یک مشعل متخلخل ۵ کیلوواتی به صورت دو بعدی مدلسازی شدهو نتایج به دستآمده با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. معادلات حاکمشامل معادله پیوستگی، معادله اندازه حرکت، معادلات انرژی برای فاز گاز و فاز جامد و معادلات بقای گونه های شیمیایی می باشد. روش مورد استفاده جهت مدل سازی عددی روش حجم محدود می باشد. از فرض عدم تعادل حرارتی بین دو فاز گار و جامد استفاده شده است. انتقال حرارت تشعشعی برای فاز جامد درنظر گرفته شده است. سینتیک احتراق شامل مکانیزم ۵ قدمی با در نظر گیری ۷ جز شیمیایی می باشد. پروفیل دمای گاز و جامد و کسر مولی اجزای شیمیایی بر روی خط مرکزی مشعل و همچنین کانتورهای دو بعدی دما و کسر مولی در داخل مشعل ارائه شده است. اثر تشعشع فاز جامد بر روی نتایج بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصله با مطالعات تجربی نشان دهنده دقت محاسبات انجامشده می باشد. نتایج نشان میدهد که عدم در نظر گیری انتقال حرارت تشعشعی در فاز جامد می تواند خطای قابل توجه ای در مدلسازی عددی ایجاد نماید.