سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالوحید آغاسی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید رضا ناصری – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سینا نصوحی – کارشناسی ارشد آب های زیرزمینی

چکیده:

بررسی عدم قطعیت در مدلسازی آب های زیرزمینی، موضوع دانش نوین "هیدروژئولوژی استوکستیک" است. در این رابطه، مدلسازی استوکستیک آبخوان دشت دامغان برای مشخص کردن عدم قطعیت برآورد میدان هدایت هیدرولیکی (K) آبخوان و تحلیل تأثیر آن بر روی مقادیر بار هیدرولیکی پیش بینی شده، موضوع مورد بحث این مقاله را تشکیل می دهد. روش مورد استفاده، ترکیبی از شبیه سازی شرطی و مدلسازی جریان آب های زیرزمینی است، به این ترتیب که پس از وریوگرافی داده های قابلیت هدایت هیدرولیکی و برازش مدل وریوگرام مناسب، از شبیه سازی شرطی، برای تولید میدان های مختلف K استفاده شد. سپس از مقایسه نتایج مدلسازی عددی آبخوان با فرضی این میدان ها، مناسب ترین توزیع K که از کمترین درجه عدم قطعیت برخوردار باشد انتخاب گردید.