سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد مرادلو – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدتقی احمدی – استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
شهرام وهدانی – استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق،تحلیل تغییرمکانهای(جابجائیهای) بزرگ سازه های صفحه ای،پوسته ای و سه بعدی بتنی با استفاده از المانهای ایزوپارامتریک سه بعدی ارائه شده است.در این تحقیق مدلهای مختلف تحلیهای غیرخطی هندسی در حالت عمومی بررسی شده و در ادامه مدلهای مناسب برای مدلسازی سازه های بتنی ارائه شده است. متدولوژی انتخابی با دو دیدگاه لاگرانژی تام و لاگرانژی به هنگام شده در کد المان محدود نگاشته شده اعمال شده است.برای کنترل الگوریتم نگاشته شده علاوه بر مدل منتخب سنت ونانت کیرشهف برای جابجائیهای بزرگ،مدل نئوهوکین نیز برای مدلسازی تغییر
شکلهای بزرگ،در کد اعمال شده است.نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی نشان می دهند که مدلسازی المانهای سازهای همچون تیرها،پوسته ها و ورقها با المانهای سه بعدی ایزوپارامتریک،پاسخهای بسیار مناسبی ارائه می کند.ضمن این که همگرائی تحلیلها نیز بسیار بهبود یافته و مشکلات همگرائی و مسائل عددی نیزکاهش یافته است.برای سرعت دادن به محاسبات از الگوی انتگرال گیری ویژه ای استفاده شده که ضمن داشتن دقت کافی حجم محاسبات را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.