سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حمید سادات حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمیثم موسوی راد – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امواج سطح آزاد ناشی از حرکت شناور به عنوان یکی از مولفه های اصلی نیروی درگ شناور شناخته می شوند. این مولفه از نیروی درگ را مقاومت موجسازی شناور م ینامند. روش المان مرزی یکی از روشهای عددی است که به روش پتانسیل جریان را بررسی م یکند. از جمله کاربردهای این روش می توان به محاسبه مقاومت مو جسازی شناورها اشاره کرد که در این حالت با حل جریان غیر لزج، ضریب مقاومت موجسازی شناور و الگوی موج ایجاد شده نتیجه میشود.در مواردی که شرط سطح آزاد بصورت خطی فرض شود، م یتوان از مدل ساده شد ه روش المان مرزی که تابع گرین نام دارد استفاده کرد. با استفاده از تابع گرین تنها سطح خیس شده شناور شبک هبندی می شود. هدف از این مقاله توسعه یک کد عددی به منظور محاسبه مقاومت موجسازی شناور میباشد که به علت خطی فرض شدن شرط سطح آزاد، از تابع گرین استفاده شده است. به منظور بررسی صحت کد نوشته شده، نتایج بدست آمده با نتایج تجربی موجود برای شناور Wigleyموردمقایسه قرار گرفته است. بعلاوه با تغییر عدد فرود، مواردی همچون الگوی موج، ضریب مقاومت موجسازی، توزیع فشار و سرعت بر روی بدنه و سطح آزاد مورد بررسی قرار گرفت هاند. در نهایت نتایج بدست آمده با نتایج روشهای غیر خطی و روشهای تئوری مقایسه شده است. نتایج ارائه شده م یتوانند در طراحی فرم بدنه شناور موثر واقع شوند.