سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیدرضا جوکارنیاسر – کارشناس مهندسی محیط زیست مهندسین مشاورین ساحل
آرش عاشور – کارشناس سازه های دریایی مهندسین مشاورین ساحل

چکیده:

با توجه به اهمیت آلودگی نفتی در محیطهای دریایی، د ر این مقاله به بررسی فرآیندهای حاکم بر انتقال نفت و نحوه انتقال آنها با دو روش متفاوت پرداخته شده است . در روش اول، مدلسازی تحلیلی انتقال آلودگی نفتی در آبهای ساحلی کم عمق انجام شده است . در این روش از برخی پدیده های انتقال صرفنظر شده و از الگوی دو بعدی هیدرودینامیکی دریا در نزدیکی ساحل استفاده گردیده است.در روش دوم که بر مبنای مدلهای عددی استوار است، از مدل MIKE3 استفاده شده است . در این مدل با استفاده از مدول PA/SA نحوه انتقال نفت مدلسازی شده است . این دو روش با یکدیگر مقایسه شده و نتایج آن ارائه گردیده است. محلی که برای تخمین انتقال در نظر گرفته شده است، سواحل دریای خزر در محدوده شهر نکا میباشد.