سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ابراهیم رضاگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کش
مهدی کاشانی نژاد – دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
حبیب الله میرزایی – استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مرتضی خمیری – استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

خشک کردن اسمزی قارچ دکمه ای در غلظت های ۱۰ ,۲۰ و ۳۰ % وزنی-وزنی و دماهای ۴۰ ,۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد و در نسبت وزنی ۱:۱۵ محلول اسمزی به قارچ ) انجام شد . مقادیر حذف آب و جذب مواد جامد برای هر غلظت و دما و در فواصل زمانی ۰ ,،۱۲۰ ،۹۰ ،۶۰ ،۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ,،۱۸۰ ،۱۵۰ ۲۴۰ و ۳۰۰ دقیقه محاسبه گردید . با استفاده از مدل پیشنهادی آزوارا و همکاران ( ۱۹۹۲ ) مقادیر تعادلی حذف آب و جذب مواد جامد همچنین شدت انتقال جرم محاسبه شد . به منظور بررسی تأثیر زمان بر سینتیک انتقال جرم و با استفاده از مقادیر تعادلی حذف آب و جذب مواد جامد به دست آمدهs1 و ۲ s مقادیر پیشبینی شده توسط مدل فوق طی زمان محاسبه شدR 0/919-0/994 و نمودارهای حذف آب و جذب مواد جامد بر حسب زمان رسم گردید.