سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده محبی نیا – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی- فرایند، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه
داوود رشتچیان – د
اسلام کاشی – دانشجوی دکترا

چکیده:

انفجارهای محدود، انفجارهایی هستند که در محیطهای بستهای چون تانکها، تجهیزات فرایندی، لولهها، اتاقهای بسته و تأسیسات زیرزمینی اتفاق میافتند. فشار در فرایند احتراق حجم ثابت، مقدار فشاری است که می- تواند در ظرفهای بسته هنگامی که سرعت سوختن پایین است، ایجاد شود. تخمین مقدار ماکزیمم فشار و تغییرات آن با زمان میتواند باعث نتیجهگیریهای مفیدی در کاربردهای آنالیز ریسک کمی شود. در این مقاله، استفاده از دینامیک محاسباتی سیالات(CFD)روی حوادث انفجار گاز محدود توضیح داده شده است. کار انجام شده در واقعشبیهسازی ماکزیمم فشار ایجاد شده بوسیله انفجار سه نوع سوخت در داخل یک کرة بستة کوچک است. مقادیر ماکزیمم فشار بدست آمده از شبیهسازی با دادههای تجربی به خوبی مطابقت دارند. یک نتیجه دیگر از شبیه سازی این است که فشار حاصله شدیداً تابع نوع سوخت و غلظت آن میباشد.