سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – مدیر گروه پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی منابع آب – مهندسی مشاور مهاب ق
آزاده استادرحیمی – کارشناس برنامه ریزی منابع آب – مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

امروزه در برخورد با مسائل منابع آب، نیاز به ابزارهایی است که بتواند ساختار و اجزاء سیستم های منـابع آب را منطبق با خصوصیات و روابط واقعی آن ها تعریف نماید و در کنار آن از سادگی و سرعت لازم برخوردار باشد . علاوه بر آن امکان مشارکت کاربران سطوح مختلف در توسعه مدل نیـز مـی بایسـت ، بـه عنـوان یکـی از مزایای این ابزارها مد نظر باشد .
روش پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شیء گرا بـر اسـاس روابـط بـازخور اسـت کـه ضـمن ایجـاد مشارکت کاربران هر مدل در توسعه آن، سادگی و سرعت قا بل تـوجهی را در تعریـف سیسـتم و توسـعه مـدل ایجاد می نماید . امکان توسعه گروهی مدل ها و قابلیت و سادگی اصلاح مدل در واکنش به تغییرات سیستم نیز از جمله قابلیت های این روش است .
در این مقاله کاربرد مدل پویایی سیستم در شبیه سازی سیسـتم انتقـال آب کوهرنـگ بـه زاینـده رود در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان معرفی شده و قابلیت های نـرم افـزار Vensim در شـبیه سـازی ایـن سیستم مورد بحث قرار گرفته است . عملکرد سیستم در ارضاء محدودیت ها و اهداف بهره برداری، بـا اسـتفاده از روابط علت و معلولی تعریف شده و با اعمال تغییرات بر روی متغیرها و پارامترهای ورودی بررسی شده است .