سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غفاری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
علی چائی بخش – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

چکیده:

در این مقاله، بخ ش های مختلف یک واحد تولید بخار، بر اساس روش ترکیبی محاسباتی نرم متشکل از سیستم های منطق فازی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک برای بررسی رفتار دینام یکی آن مدل شده است . در این روش ترکیبی، روش بهین ه سازی الگوریتم ژنتیک برای استخراج قوانین بهینه اگ ر- آنگاه فازی مدلهای پیشنهادی استفاده شده اس ت. این درحالی است که پارامترهای توابع عضویت با استفاده از تکینی کهای محاسباتی شبک ههای عصبی تنظیم م یگردد. برای این منظور، روش پس انتشار خطا در الگوریتم یادگیری بکار رفته اس ت. فرآیند یادگیری بر اساس داده های تجربی بدست آمده از یک مجموعه کامل آزمایش های میدانی تهیه گردیده است . برای بررسی کارایی و صحت مدلهای تهیه شده، پاسخ این مدلها با رفتار واقعی مقایسه شده اس ت. نتایج شبیه سازی، کارایی مد ل های تهیه شده و امکان استفاده از آنها را با توجه به دقت مدلها و انحراف کم پاسخ آنها نسبت پاسخ سیستم واقعی، نشان می دهد.