سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج احمدی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی بخش برق
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی بخش برق
مجتبی خدرزاده – دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله تاثیرحضور کنترل کننده توان بین خطوط IPFC برمشخصه امپدانسی رله دیستانس مدلسازی میگردد حضور IPFC نه تنها بررله های خطوط دارای مبدل سری بلکه بررله های دیستانس خطوط مجاور نیز تاثیر گذاشته و باعث عملکرد اشتباه آنان میگردد دراین مقاله ابتدا بامطالعه تحلیلی امپدانس ظاهری دیده شده درمحل رله تاثیرحضور IPFC برمشخصه رله فرمول بندی میگردد سپس با استفاده ازیک شبکه نمونه اثرپارامترهای کنترلی IPFC بررله مورد بررسی قرارمیگیرد و نشان داده میشود امپدانس ظاهری اندازه گیری شده درمحل رله علاوه برپارامترهای شبکه به پارامترهای کنترلی IPFC نیز بسیاروابسته است