سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نظام الدین دانشور – آزمایشگاه پژوهشی تصفیه آب و پساب، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
محمد ربانی – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر مدیرشهلا – آزمایشگاه پژوهشی گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این کار پژوهشی، رنگزدایی فتواکسیداسیونی اسید قرمز ۲۷ (یک رنگ مونوآزو آتیونی از دسته رنگهای اسیدی) توسط فرآیند UV/H2O2 و یا استفاده از یک راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. منبع نوری مورد استفاده یک لامپ (۳۰۰W) UV-C با طول موج نشری ۲۵۴nm بوده است. سرعت رنگزدایی نسبت به غلظت رنگ از سینتیک درجه اول ظاهری پیروی می کند. نتایج نشان میدهد که ثابت سرعت ظاهری حذف رنگ مذکور در فرآیند UV/H2O2 تابعی از غلظت H2O2 می باشد. در این کار پژوهشی یک رابطه ریاضی ما بین ثابت سرعت ظاهری حذف رنگ و مقدار H2O2 مصرفی با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی ارائه شده است. مقدار H2O2 مصرفی به دو صورت ارائه شده است. (الف) جزئی از نور جذب شده به وسیله H2O2 در طول موج ۲۵۴nm ب) نسبت غلظت اولی H2O2 به رنگ، اختلاف ما بین نتایج به دست آمده از مدل ریاضی و داده های تجربی بسیار ناچیز است و مدل ریاضی با خطای کمی قادر به پیشگویی ثابت سرعت ظاهری حذف رنگ مذکور می باشد.