سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام امیری – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
حامد رشیدی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مسعود رحیمی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در صنایع غذایی، تبخیر و تغلیظ شربت، از ا همیت زیادی برخوردار است . تبخیر کننده هـای فـیلم ریزشی علاوه بر افزایش سرعت تغلیظ، میزان مادة رنگی کمتری در شربت غلـیظ شـده ( محـصول
نهایی ) ایجاد می کنند . بنابراین استفاده از این نوع تبخیر کننـده هـا عـلاوه بـر افـزایش کیفیـت محصول تولیدی هزینة فرآیند رنگ زدایی را هم کاهش می دهد .
در این مقاله با استفاده از CFD به صورت دو بعدی تبخیر آب در یک سیستم تبخیر کننده از نـوع فیلم ریزشی مدلسازی و شبیه سازی شده است . به منظور نمایش فرآیند تبخیر با این تبخیر کننده ،
محلول رقیق آب نمک تغلیظ شده است . برای این منظور یک تبخیر کننـده فـی لم ریزشـی نیمـه – صنعتی به ارتفاع ۲ متر مورد استفاده قرار گرفته است . برای گرم کردن محلول از یـک سـری گـرم
کنهای الکتریکی بصورت استوانه ایی که جمعاً ۱۲ کیلو وات حرارت تولید می کنند، اسـتفاده شـده است . برای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی محلول از دستگاه CONSORT چند منظوره استفاده شده است . ضریب هدایت حرارتی با استفاده از نمودارهای از پیش آماده شـده بـا غلظـت محلـول ارتباط داده شده است . برای تعریف کردن خواص فیزیکی و همچنین نرخ تبخیر آب از توابـع UDFاستفاده گردیده است . داده های حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی حاصـل از تبخ یـر آب نمـک رقیق آزمایشگاهی مقایسه شده اند، که سازگاری ً نسبتا خوبی بین داده های حاصل از مدل سازی و نتایج تجربی وجود دارد .