سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شهره فاطمی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد رهبرکلیشمی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
میثم تراب مستعدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله یک مدل ریاضی بر پایة معادلات سرعت واکنش برای توضیح تغییرات تبدیل متان در رفرمینگ با بخار را در یک راکتور غشایی ارائه م ینماید. تأثیر پارامترهای مختلف از جمله سرعت فضایی جرمی،(WHSV) نسبت بار به سطح،(LTS)فشار واکنش، فشار جزئی هیدروژن در طرف نفوذ و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مد لسازی و کارهای آزمایشگاهی نشان داد که درصد تبدیل بالای ۸۰ % در یک راکتور غشائی پالادیم(PMR) در دمای واکنش ۴۵۰cدرمقایسه با دمایc 850در راکتورهای بستر ثابت متداول) قابل دستیابی است. همچنین، بازده تولید مونو اکسید کربن در راکتورهای غشایی (کوچکتر از ۲ درصد) بسیار کمتر از این مقدار در رآکتورهای بستر ثابت(FBR) بزرگتر از ۵۰ درصد م یباشد، که کاهش قابل توجهی را در تولید مونو اکسید کربن در استفاده از راکتورهای غشائی را نشان م یدهد.