سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک قطب علمی تبدیل ان
بهرنگ سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این بررسی مدل تحلیلی جدیدی برای رشد حباب در میکروکانال ها تحت شار حرارتی بسیار بالا ارائه شده است. بر خلاف حالت معمولی که جوشش غیر همگن پدیده غالب است، درچنین شرایطی مکانیزم جوشش همگن است. این امر موجب می شود که قابلیت تکرار رشد حباب در این حالت بسیار بالاتر از حالت معمول باشد ولذا می توان از رشد حباب در شرایط شارحرارتی بالا به عنوان محرکی بسیار قویجهت میکروتجهیزات سیالاتی استفاده نمود. با استفاده از مدل ارائه شده، زمان شروع جوانه زنی و تغییرات حجم حباب به صورت تئوری قابل پیش بینیاست. جهت عمومیت بخشیدن به نتایج، معادلاتحاکم بهشکل بی بعد شده مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل ارائه شده با استفاده از داده های آزمایشی محققین قبلی اعتبار سنجی شده و تطابق خوبی بین نتایج آزمایشی و نتایج حاصل از مدل مشاهده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه در تحلیل و طراحی میکروسیستم های دوفاز نظیر میکروپمپ ها و میکرومحرک ها بسیار مفید است.