سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی – دانشجوی دکترای مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدلسازی تحلیلی سیستم یک درجه آزادی رول اجباری شناور تندرو در موج براساس قوانین نیوتن انجام شده است. براین اساس معادله حرکت رول شناور استخراج و ضرائب مربوط به ممان اینرسی، ضریب دمپینگ و ضریب ممان برگردان براساس مشخصات هندسی و روابط تجربی محاسبه شده اند مدل تحلیلی با ممان زیگزاگ ناشی از امواج در محدوده خطی زاویه رول شبیه سایز شده است و نتابج به صورت زاویه رول، شتاب و سرعت زاویه ای استخراج شده است. براساس شرائط فیزیک مسئله یک شبکه عصبی ترکیبی از شبکه عصبی المان و جردن با فیدبک از خروجی و لایه های میانی که مناسب شبیه سازی سیستم های دینامیکی می باشد. برای مدلسازی سیستم طراحی شده است و با استفاده از نتایج مدلسازی تحلیلی آموزش داده شده است معیار آموزش شبکه به نحوی است که شبکه عصبی بتواند با مینیمم کردن خطا رفتار دینامیکی سیستم مدلسازی شده در روش تحلیلی را شبیه سازی نماید. پس از آموزش کامل شبکه عصبی و شبیه سازی قابل قبول سیستم رولینگ شناور مقادیر نهایی وزنهای سیناپس هاو بایاس ها محاسبه و ارائه شده اند. در نهایت با مقایسه خروجی شبیه سازی شبکه عصبی و نتایج تحلیلی میزان اثر بخشی و قابلیت اطمینان آن، مدل سازی و شبیه سازی رول یک درجه آزادی شناورهای تندرو در امواج ارائه شده است.