سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت سوخت، آزمایشگاه جابربن حیات، تهران
سیدجابر صفدری – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت سوخت، آزمایشگاه جابربن حیات، تهران
گیتی ابوالحمد – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت سوخت، آزمایشگاه جابربن حیات، تهران
بهروز میثمی – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت سوخت، آزمایشگاه جابربن حیات، تهران

چکیده:

مدلسازی تخمیر بیهوازی گلوکز در راکتورهای بستر سیال بیهوازی با استفاده از یک سینتیک تخمیر سه مرحله ای و موازنه انتقال جرم برای اجزاء مختلف درفازهای مایع و گاز همراه با شبیه سازی PH فرایند و سرعت تولید بیوگاز انجام گردید ونتایج مدل با داده های تجربی تخمیر گلوکز در یک راکتور آزمایشگاهی بستر سیال بیهوازی مقایسه شدد. در مدلسازی سینتیک فرایند فرض شد که تخمیز گلوکز در سه مرحله میکروبی و توسط سه گروه شامل باکتریهای اسیدوژن بمنظور تبدیل گلوکز به اسات و بوتیرات ، باکتریهای استوژنبوتیرات خوار بمنظور تبدیلبوتیرات به استات و باکتریهای متانوژن استات خوار بمنظور تبدیل استات به بیوگاز انجام میشود. در مدل از سینتیک رشد مونود برای رشد باکتریها بهانضمام اثر تابع بازدارندگی PH بر روی گونه های مختلف میکروبی، تابع بازدارندگی رقابتی استات روی گونه میکروبی استوژنها و تابع بازدارندگی غیر رقابتی بوتیرات روی گونه میکروبی متانوژنها و همچنین استفاده از سینتیک واکنشی درجه اول برای سرعت مرگ و میر باکتریها استفاده شد. مقایسه نتایج مدل در شرایط پایا با داده های تجربی نشان داد که مدل بخوبی قادر به شبیه سازی عملکرد راکتور و پیشگویی راندمان حذف بار الودگی ، سرعت تولید بیوگاز وغلظت اسیدهای چرب فرار می باشد.