سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ا… نصیری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر قزوینی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سر وصدا یا آلودگی شنیداری، صدای ناخواسته ای است که ترافیک یکی از عوامل تولید کنندة آن است. اگر این صدا از حد مجاز بیشتر باشد، م یتواند اثرات ناخوشایندی بر استفاده کنندگان از بزرگراه بگذارد. به همین جهت، تعیین تراز صوت و مقایسة آن با حد مجاز امری ضروری به شمار می رود. سر و صدای ناشی از ترافیک به عوامل مختلفی وابسته است.در این تحقیق، اثر عوامل سرعت، نوع وسیلة نقلیه و حجم تردد ترافیک در تراز صوت ناشی از ترافیک بررسی شده و درنهایت مد لهای پی شبینی تراز صوت برای دو حالت شرایط ترافیکی کنترل شده و کنترل نشده ارائه می گردد. از بررسی نتایج م یتوان میزان آلایندگی صوتی را به تفکیک نوع وسیله نقلیه برای شیب های مختلف شبکه خیابانی شناسایی ورابطه تراز صوتی را با متغیرهای سرعت، نوع وسیله نقلیه و حجم تردد ترافیک تعیین کرد.