سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده عمران
مهدی جلیل زاده آذر – کارشناس ارشد خاک و پی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده عمران

چکیده:

تراکم دینامیکی یکی از روشهای دینامیکی بهسازی خاکهای سست میباشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین بر سطح خاک میزان تراکم و درنتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این امر از طریق انتقال انرژی بوسیله امواج صورت می پذیرد. برای مطالعه این روش و بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن، می توان از مدلسازی های عددی و فیزیکی بهره گرفت. در این تحقیق از مدلسازی فیزیکی ماسه سست استفاده و برای دریافت داده های تنش و شتاب از تعدادی حسگر تنش و شتاب از نوع کرنشی مدفون در اعماق مختلف مدلها استفاده شده است. ضربات بوسیله وزنه های استوانه ای فلزی بر سطح ماسه وارد و ثبت داده ها با یک دستگاه رایانه انجام گردید. پس از هر ضربه عمق و قطر حفره اندازه‌گیری شده است. نتایج شامل منحنی های تاریخچه تنش وارده در عمق و منحنی شتاب برخورد بدست آمده از شتاب سنج نصب شده روی وزنه ها می باشند. با داشتن این منحنی ها، رابطه ای میان عوامل تاثیر گذار بر تراکم دینامیکی و عمق بهبود یافته برقرار شده اشت. همچنین مقایسه ای میان مقایر تجربی و محاسباتی عمق حفره ایجاد شده بوسیله کوبه انجام شده است