سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نفیسه فرهادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی شیمی-طراحی فرایندھا- دانشکده فنی دانشگاه
محمدعلی موسویان – عضو ھیئت علمی دانشکده مھندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تھران
سعید مقصودی – عضو ھیئت علمی دانشکده مھندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، مدیر پر و

چکیده:

در این تحقیق مدلسازی ترمودینامیکی واحد بوتادین انجام شده است . بوتادین با خلوص بالاتر از ۹۸ درصد وزنی طی فرآیند تقطیر استخراجی با استفاده از مخلوط حلال -n متیل پیرولیدون(NMP)و آب از برشهای چهارکربنه غیر اش باع تفکیکمعمولا به عنوان محصول جانبی فرآیند کراکینگ در واحدهای اتیلن تولید میشوند.نزدیکی نقاط C میگردد.برشهای سبک ۴ جوش و همجوشی (آزئوتروپ) ترکیبات چهارکربنه در خوراک واحد بوتادین جداسازی با تقطیر را غیر ممکن و غیر اقتصادی می نماید .اصلاح فراریت اجزاء با استفاده از حلال مناسب مانندNMPطی فرآیند تقطیر استخراجی تفکیکبوتادین را امکانپذیر می سازد .هر چند رفتار تعادلی این سیستم از حالت ایده ال دارای انحراف بسیار زیادی می باشد .مدلسازی ترمودینامیکی تعادل بخار -مایع با استفاده از مدلهای ضر ایب اکتیویتهWILSON,UNIQUAC,NRTLموردبررسی قرار گرفته است وضرایب تاثیر متقابل دوتایی اجزاء جهت حداکثر تطابق با نتایج تجربی محاسبه گردیده اس ت. خطای حاصل از مدلNRTLکمتر از سایر مدلها بود و این مدل جهت شبیه سازی فرآیند انتخاب شده است . نتایج شبیهسازی نشان می دهند که مدلسازی ترمودینامیکی جز برای ترکیبات استیلنی از دقتبالایی برخوردار میباشد.