سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه فیضی – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی
ماندانا اکیا – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی
سیروس قطبی – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق یک مدل جدید برای نشان دادن انرژی آزاد گیبس محلولهای هیدروتروپ پیشنهاد شده است . این مدل د ارای پنج پارامتر قابل تنظیم است ،چهار پارامتر آن مربوط به نیروهای با برد کوتاه است که مدلسازی مربوط به این قسمت با استفاده از مفهوم ترکیبات موضعی انجام شده است و یک پارامتر آن مربوط به نیروهای با برد بلند است که مدلسازی این قسمت با استفاده از معادلهPitzer-Debye-Huckelانجام شده است ،با این تفاوت که در اینجا اثر حل شونده مولکولیروی ثابت دی الکتریک در نظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده از این مدل بسیار خوب بوده است .