سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک قطب علمی تبدیل ان
داوود محبوبی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک قطب علمی تبد

چکیده:

هواساز دستگاه ی است که شرا یط هوا هنگام عبور از آن تغ ییر کرده و به دما و رطوبت مورد نظر م یرسد . جهت ایجاد تغ ییرات در شرا یط هوا فرا ینـدها ی مختلفی همچون گرما یش , سرمایش , رطوبت زن ی , رطوبت گ یری و اخـتلاط به کار برده م یشوند . در ا ین تحق یـ ق , بـا توجـه بـه پ یچیـ دگی سـاختمان و عملکرد کویلهای هواساز , بهینه ساز ی واحـدها ی هواسـاز بـر مبنـا ی به ینـه سازی کو یلهای گرما یش و سرما یش و رطوبت زدا یی انجـام شـده اسـت . در این ارتباط پس از مدلساز ی ترمود ینامیکی کو یلها , بهینه سـاز ی آنهـا انجـام میشود . با توجه به متفاوت بودن فرا یند ترمود ینامیکی در کو یلهای گرما یش و سرمایش و رطوبت زدا یی , مدلسازی کو یلها و نتا یج حاصـله در دو قـسمت جداگانه بررسی شده است . تابع هدف به ینه ساز ی , افت فشار هوا ی عبـور ی از روی کو یل به ازا ی بار حرارت ی و برودت ی واحد م ی باشد . تابع هـدف تمـام پارامترهای حرارت ی و هندس ی کو یلها همچون مساحت سطح , تعداد رد یفهـا ,
فاصله پره ها و افت فشار سمت هوا ی کو یلها را در بر م یگیـ رد . تـابع هـدف توسط نرم افزار Mathematica 5.0 بهینه میشود . این نرم افـزار تـابع را بـر مبنای روش ضرایب لاگرانژ بهینه می کند . نتایج بهینـه سـازی شـامل افـت فشار مینیمم , مساحت سطح بهینه , تعداد ردی ف به ینه و فاصله به ینه پرههـا از هم می باشند . همچنین تاثیر تغییر بارها ی حرارت ی و برودت ی , گذر حجم ی هوا و راندمان پره بر روی رفتار بهینه سیستم بررسی شده است