سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطیه عدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکد
فریبرز رشیدی – استاد، مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی
روح الله فرج زاده – دانشجوی دکترا، مهندس نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شی

چکیده:

یکی از روشهای دفع آب تولیدی از مخازن نفتی ، تزریق آنها به زیرزمین است که به حفظ فشار مخزن هم کمک می کند . اما رسوب ذرات موجود در آب تولیدی بر سازند دریافت کننده آب باعث تخریب سازند می شود . فرآیند تخریب سازند با فیلتراسیون با جریان موازی سطح سیال(Cross flow filtration) مشابه است. در این مقاله به مدلسازی تشکیل کیکخارجی در فرآیند فیلتراسیون با جریان موازی سطح در چاه نفت برای شرایط پایدار پرداخته می شود و پروفایل های ارتفاع کیک ، سرعت نفوذ ، سرعت سیال در چاه ، غلظت ذرات در سیال و فشار در چاه نسبت به ارتفاع چاه بدست آمده و در نهایتهم آنالیز حساسیت ارتفاع کیک به پارامترهای مختلف مدل انجام می شود . مزیت این مدل نسبت به مدلهای قبلی این استکه تابعیت مکانی کمیت های ذکر شده در نظر گرفته می شود برخلاف مدلهای قبل که پروفایل های کمیت های مذکور را تنها تابع زمان در نظر می گرفتند.این مدل می تواند برای کیک حاصل در اثر استفاده از گل حفاری هم کاربردی باشد.