سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نوری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
آزاده کبریایی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از انجام این مقاله حل عددی جریان بخار از یک کانال با سطح مقطع متغیر همراه چگالش است. دمای بخار به علت کاهش فشار به دمای اشباع رسیده و هسته های پایدار مایع تشکیل و سپس به قطرات مایع تبدیل م یشوند. معادلات جریان شامل معادلات فاز بخار ، معادلات فاز مایع و معادل ه انتقال حرارت و جرم در فصل مشترک بین دو فاز است . حل معادلات فاز بخار در دستگاه اویلری و به کمک روش پیشروی زمانی رانگ -کوتا و انتگرال گیری معادلات فاز مایع در دستگاه لاگرانژی و بر روی خطوط جریان انجام می گیرد . نتا یج به دست آمده توزیع فشار، سرعت، دمای بخار و پراکندگی طیفی قطرات مایع درون کانال را مشخص می کند.