سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر علیزاده داخل – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی مهندس
عبدالعلی طوسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی مه
مسعود رحیمی – دانشیار مهندسی شیمی- مدلسازیCFD، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی مه

چکیده:

در ا ین تحق یق، هیدرودینامیک جر یان گاز -مایع در یک برج آزما یشگاهی مجهز به یک سینی شیر دار مورد مطالعه قرار گرفته است. دستگاه مورد استفاده، برجی به قطرcm 30و ارتفاع ۱۲۰cmبا یک سینی و یک شیر بوده است. دستگاه آزمایشگاه یبوسیله روش د ینامیک س یالات محاسباتی(CFD) مدل سازی گرد ید. برای م دل نمودن رژ ی م دو فاز ی از مدل حجم س یال (VOF) استفاده گرد ید. مشخصات هیدرودینامیکی جریانهای گاز و مایع در برج از قبیل سرعت، فشار و جزء حجم ی فازها دربرج پیش ب ینی گرد ید. سطح مشترک گاز – ما یع پیش بینی شده، با عکسهای واقعی به صورت دیداری مورد مقایسه قرار گرفت ه است. نتایج نشان داده است که دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری قوی برای مدلسازی تصویری جریان گاز-مایع در برج ها ی سینی دار است. همچنین تصو یری نمودن جر یان گاز مایع در برج سینی دار می تواند در فهم بهترتقابل گاز-ما یع بس یار مفی د باشد.