سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود حاجی رحیمی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه، یک سیستم معادلات ساختاری سه معادله ای، شامل معادله تغییر تکنولوژی، تغییر سهم تقاضا برای سرمایه گذاری و تغییر سهم تقاضا براینیروی کار تشکیل گردید، که دران تغییر تکنولوژی به صورت متغیر نهان، و تغییر بهره وری عامل کل به عنوان شاخص قابل مشاهده آن در نظر گرفته شد. مدل یاد شده توسط نرم افزار تخصصی حل معادلات ساختاری با وجود متغیر نهان (LISEL) حل شد (جورسکاگ و سوربوم ۱۹۸۹).
با حل مدل فوق، شاخص تکنولوژی برای کشاورزی ایران محاسبه گردید. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که متغیر ورود نوآوریهای جهانی و سرمایه انسانی در شکل دهی تغییرات تکنولوژی تاثیر مثبت و معنی دار دارند. با این حال، اثر متغیر تحقیقات و ترویج با اینکه دارای علامت مثبت و مورد انتظار بود، از نظر آماری معنی دار نشد.