سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین فاکهی خراسانی – پژوهشکدة علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ا
سیداحسان الدین شفیعی – پژوهشکدة علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ا
یداله سبوحی – پژوهشکدة علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ا
محمدباقر غفرانی – پژوهشکدة علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ا

چکیده:

چگونگی روند توسعه تقاضای انرژ ی مفید و تغییـرات زمـان ی آن یک پرسش اساس ی در فرآیند مطالعات انرژ ی است . لازمـه گسترش به موقع ظرفیت ها ی فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع حاملهای انرژ ی دسترس ی به اطلاعات جامع در مورد تحولات میان مدت و بلنـد مـدت تقاضـا ی انـرژ ی مفیـد اسـت . مـدل تقاضای انرژی به عنوان ابزار تحلیل روابـط علـت و معلـولی بین تقاضای انرژی و عوامل موثر بر آن , برخورد نظام گرایانـه به تحولات تقاضای انرژی را ممکن می سـازد . مـدل تقاضـای انرژی MADE-II ، از جملة مدلهای شبیه سازی برای بـرآورد تقاضای انرژی می باشد که انعطاف پـذیر ی لازم در چگـونگ ی تقسیم بندی بخشها و زیر بخشها و قابلیت کـاربرد در منـاطق مختلف جغرافیایی را دارد و جهت ارزیابی توسـعة تقاضـا در کشورهای درحال توسعه، از ویژگی های مطلـوبی برخـوردار می باشد . این مدل تاثیر توزیع درآمد خانوار بر میزان تقاضـای انرژی مفید در بخشهای مختلف اقتصاد ی را با درنظـر گـرفتن برخی پارامترهای برون زا، پیش بینی می نماید . به عنوان آزمون موردی، برمبنای مدل تقاضای MADE-II مدلی جهت برآورد تقاضای انرژی مفید در استان تهران بـا فـرض سـه سـناریوی مختلف در مورد عوامل برون زا توسعه داده شده اسـت . روش شناسی مدل و برخـی از نتـایج کمـی حاصـله در ایـن مقالـه توصیف شده است