سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا جعفرآبادی – دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد برق و انرژی، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
امیرحسین فاکهی خراسانی – دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد برق و انرژی، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو

چکیده:

مطالعة جامع روند تقاضای انرژی مفید ایجاب می کنـد تـامین انرژی مفید لازم در بخش های اقتصادی و اجتماع ی در انطباق با توسعه سطح زنـدگی و نیازهـا ی فـردی و اجتمـاعی مـورد ارزیابی قرارگیرد . انجام چنین امری برخـورد نظـام گرایانـه بـه تحــولات تقاضــای انــرژی را لازم مــی ســازد و کــاربرد مــدل تقاضای انرژی , به عنوان ابزاری برای انعکاس روابط تـابعی و علت و معلولی بـین تقاضـای انـرژی و عوامـل مـوثر بـر آن , ضرورت می یابد . بر اساس مطالعات صورت گرفتـه در زمینـة مدلسازی تقاضای انرژی و بر مبنای اطلاعات و آمـار موجـود در زمینة حمل و نقل کشوری، مدلی جهت ارزیـابی تقاضـای انرژی مفید در کشور در دورة ۲۵ سالة ۱۴۰۹ -۱۳۸۴ پیشـنهاد شده اسـت . پـس از تبیـین روش شناسـی مـدل، نتـایج کمـی حاصل از این مدل در قالب سه سناریوی » ادامة روند موجود «رشد مبتنـی بـر برنامـة » و « رشد مبتنی بر برنامة چهارم توسعه »« چهارم در دوره های آغا زین و رشـد بـالا در دوره هـای بعـد ارائه شده است .