سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرحسین فاکهی خراسانی – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، گروه لوازم خانگی
احسان الدین شفیعی –
مهناز شاه محمدی –

چکیده:

مطالعه جامع روند تقاضای انرژی مفید ایجاب می کند تامین انرژی نیروی لازم در بخش های اقتصادی و اجتماعی در انطباق با توسعه سطح زندگی و نیازهای فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد. انجام چنین امری برخورد نظام گرایانه به تحولات تقاضای انرژی را لازم می سازد و کاربرد مدل تقاضای انرژی ، به عنوان ابزاری برای انعکاس روابط تابعی و علت و معلولی بین تقاضای انرژی و عوامل موثر بر آن، ضرورت می یابد. از این رو، مدل تقاضای انرژی MADE-II توسعه یافتعه و مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل، ازجمله مدلهای شبیه سازی برای برآورد تقاضای انرژی می باشد که در بخش خانگی، تاثیر توزیع درآمد خانوار بر میزان تقاضای انرژی مفید در بخش خانگی را با درنظر گرفتن برخی پارامترهای برونزا، پیش بینی می نماید. بر مبنای مدل تقاضای MADE-II مدلی جهت برآورد تقاضای انرژی مفید در بخش خانگی استان تهارن با فرض سه سناریوی مختلف در مورد عوامل برونزا توسعه داده شده است. روش شناسی مدل تقاضا و برخی از نتایج کمی حاصله در این مقاله توصیف شده است.