سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فلور بهروز شاد – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
شاهرخ شاه حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا

چکیده:

هیدروکراکینگ گازوئیل نامرغوب برج خلا ، یکی از فرآیندهای متداول و شناخته شده پالایشیاست. در این مقاله مدلسازی سینتکی راکتورهای آیزوماکس پالایشگاه تبریز به روش تود های پیوسته انجام شده اس ت. با انتخابTBP به عنوان پارامتر پیوسته در جریان خوراک و محص ولات ودر نظر گرفتن تغییرات منحنیTBPنسبت به زمان و مکان مدلسازی انجام پذیرفت. با استفاده ازروابط سینتکی و نیز روابط پیچیده ریاض ی، یک مدل پنج پارامتری حاصل ش د. با بدست آوردن پارامترهای مدل مذکو ر منحنی TBP محصول ترسیم و با منحنی محصولات واقعی مقایسه گردی د.
خطای پی ش بینی مدل در محدوده کمتر از ٥% بوده که نشانگر موفقیت مدل در پی ش بینی فرآیند م یباشد