سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره دهقانی بیدگلی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین میران بیگی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد ابوالحسنی – دانشکده فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این تحقیق مدلی برای فشار اکوستیکی ایجاد شده در نتیجه دریافت انرژی لیزر پالسی در یک رژیم ترموالاستیک ارائه شده است. و از آنجا که در تکنیک لیز ر – اولتراسوند ویژگیهای اولتراسوند تولیدی تا حد زیادی متاثر از پارامترهای لیزر و ویژگیهای هدف جاذب است، با استفاده از مدل ار ا ئه شده ، اثر تغییر انرژی و طول موج لیزر و ضریب جذب نمونه در ویژگیهای اولتراسوند تولیدی مورد بررسی قرار گرفته اس ت . نتایج بدست آمده ، آنچه را ک ه در منابع معتبر بیان شده است تائید می کن د .لذا این مدل می تواند راهنمای مناسبی جهت تعیین مشخصات سیستم مطلوب در هر کاربرد خاص باشد.