سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره دهقانی بیدگلی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ابوالحسنی – دانشکده فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این تحقیق مدلی برای تولید اولتراسوند توسط لیزر در یک محیط نیمه شفاف قرار دارد ارائه شده است. از آنجا که در تکنیک لیزر- اولتراسوند ویژگیهای لیزر پالسی و موضوعع جاذب بر شکل موج اولتراسوند تولیدی تاثیر می گذارد، اثر طول موج و عرض پالس لیزر و نیز ضریب جذب و اندازه کره جاذب، بر اولتراسوند تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله با آنچه که بصورت تئوری و یاکیفی در منابع معتبر بیان یا پیش بینی شده است، مطابقت دارد. لذا این مدل می تواند در مورد ضایعات تقریبا کروی شکل از مله برخی از تومورهای پستان بکار رود.