سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی راحمی کاریزکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت و اصلاح ن
جعفر پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هوشنگ زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه بدست آوردن مقادیر پای ه ضریب استهلاک نوری(KS) و کارایی استفاده از تشعشع(RUE) در نخود زراعی تحت شرایط مطلوب زراعی و همچنین ارزیابی این پارامترها تحت شرایط مختلف تاریخ کاشت وتراکم بود. دو آزمایش زراعی با تیمارهای تاریخ کاشت درسه سطح و تراکم در چهار سطح در طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۱ اجرا شد. بنابر این مقدار KS برابر ۰/۵۵/۰ قابل استفاده برای مدلهای شبیه سازی است .متوسط RUE بدست‌ آمده برابر ۱ بودRUE . در طول دور ه رشد ثابت بود.