سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و
همایون کتیبه – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

حضور آب در معدن روباز سه چاهون از همان ابتدای معدنکاری اولیه باعث بروز مشکلات عدید های شده است. به منظور طراحی سیستم مناسب خشک اندازی یک معدن روباز، لازم است ابتدا جریان آب زیرزمینی پیرامون آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این راستا اطلاعات حاصل از انجام مطالعات اولیه شامل زمی نشناسی، تکتونیک ، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و و همچنین نتایج حاصل از آزمایشات صحرائی مورد تحلیل و تجزیه قرار داده شدند. اطلاعات بدست آمده از آزمایشات صحرائی شامل ضرایب هیدرودینامیکی و سایر پارامترهای تود هسنگ پردازش شدند. برای مدلسازی جریان آب زیرزمینی از نر مافزار MODFLOW استفاده شده است. در این مدلسازی، کالیبراسیونمدل در حالت پایدار، اعتبار مدل را بالغ بر ۹۷ درصد نشان م یدهد.
مطالعات نشان م یدهند که وجود زونهای خردشده در سنگ کف(با شیب تقریبی قائم) عامل اصلی حضور آ بزیرزمینی در معدن و پیرامون آن می باشند. این زونها آب را در راستای جنو بشرق به شمال غرب هدایت نموده و به محدوده معدن منتقل مینمایند. با توجه به مطالعات انجام یافته، راهکار پیشنهادی جهت خشک اندازی معدن و پیرامون آن استفاده از چاههای آبکشی م یباشد، هر چند که در این مورد جای بررسیهای بیشتری وجود دارد.