سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه درزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع
حمیدرضا صفوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا مامن پوش – پژوهشگر بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
غلامرضا بحرینی – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، شبیه سازی و تعیین مشخصات و ضرایب مدلهای شبیه ساز از اهمیت ویژهای برخوردار است. مدلهای شبیه ساز در واقع نمایشگر رفتار منابع آب در طبیعت با استفاده از اصول و مبانی پایه و بسته به دیدگاه مورد نظر در مسئلع می باشند. در این تحقیق آبخوان دشت نجف آباد واقع در حوضه آبریز زاینده رود با در نظر گرفتن شرایط خاص فیزیکی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی و با توجه به اندرکنشهای بین منابع آب سطحی و زیر زمینی موجود در آن توسط شبیه سازی گردید. بانگاهی دقیق به تنوع محصولات در سطح شبکه آبیاری مدرن نکوآباد اراضی تحت پوشش شبکه به دو منطقه همگن تغذیه سمت راست نکوآباد و چپ نکوآباد تفکیک گردید. با توجه به سیاست بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیر زمینی در شبکه و با مقایسه سطح ایستابی شبیه سازی شده درچاههای مشاهده ای منطقه در طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۹ با مقادیر اندازه گیری شده در آنها و با توجه به بیلان جرمی منطقه ضریب نفوذ آب کشاورزی ۳۰ مناطق راست و چپ نکوآباد به ترتیب برابر ۳۰% و ۲۵% محاسبه گردید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که شرایط آب زیر زمینی در دشت به شدت تحت تاثیر تغذیه از محل رودخانه زاینده رود و برگشتی حاصل از آبیاری می باشد.