سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حسن زاده – بخش مکانیک دانشگاه بیرجند
سیدحسین منصوری – بخش مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریان درکانالهای پیل سوختی اثر عمده ای بر عملکرد پیل سوختی دارد . از این رو جریان در یک کانال کاتد پیل سوختی همراه با مکش و یا تزریق هوای خشک همچنین جریان هوای مرطوب همراه با مکش اکسیژن و شرط مرزی حرارتی مرکب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای جریان هوای خشک پارامترهای عدد ناسلت , افت فشار بدون بعد و توزیع سرعت بدون بعد و برای جریان هوای مرطوب عدد ناسلت , عدد شرود و توزیع غلظت اکسیژن و بخار آب محاسبه شده است . نتایج نشان میدهندکه مقدار عدد ناسلت روی دیوار متخلخل بیشتر از دیوار غیر متخلخل بوده و با افزایش عدد رینولدز ورودی تفاوت آنها بیشتر می شود . برای مکش ضعیف , افت فشار عمدتا بدلیل اثرات لزجت در طول کانال کاهش می یابد . با این وجود در مکش زیادتر فشار تقریبا ثابت است . برای جریان هوای مرطوب نتایج نشان میدهد که غلظت اکسیژن در طول کانال کاتد کاهش یافته و غلظت بخار آب افزایش می یابد . همچنین بعد از ناحیه ورودی عدد شروود روی سطوح متخلخل بسمت مقادیر ثابتی میل می کند و با زیاد شدن عدد رینولدز ورودی , مقدار عدد شروود افزایش می یابد .