سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آتنا میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنع
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( نویسنده

چکیده:

در این مقاله جزئیات توسعهیافته یک مدل عددی دوبعدی قائم غیرماندگار ( متوسطگیری شده در عرض ) برای پیش – بینی پارامترهای هیدرودینامیک شامل سرعتها در پلان قائم و تغییرات تراز سطح آب ارائه شده است . مدل حاضر که فشار در آن به صورت غیرهیدرواستاتیک در نظر گرفته شده است، قادر به پیشبینی جریانهای دریایی ناشی از حضور امواج کوتاه میباشد . معادلات حاکم در این مدل همان معادلات ناویراستوکس میباشند که در حالت دوبعدی قائم بکار رفتهاند . برای پیشبینی دقیقتر سطح آزاد آب ناشی از موج و جریان در این مدل معادلات ناویر به سیستم مختصات سیگما انتقال
یافتهاند و سپس این معادلات با روش احجام محدود بر روی یک شبکه با سازمان منقطع شدهاند . ترمهای آشفتگی جریان در مدل حاضر با استفاده از روش k−ε استاندارد تخمین زده شدهاند . برای محاسبه فشار غیرهیدرواستاتیک در این مدل از روش گامی استفاده شده است . نتایج مدل با فرض فشار هیدرواستاتیک با مدل فشار غیرهیدرواستاتیک با استفاده از روش گامی مقایسه میگردد