سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا بحرینی – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر صابری – مدیر دفتر تلفیق و بیلان شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی همواره در بیلان بندی منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این اندرکنش معمولا به عنوان یک شرط مرزی داخلی در مدلهای شبیه ساز آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شده و وضعیت دقیق اندرکنش منابع بر یکدیگر در خلال فرایند مدلسازی مشخص می شود. در این تحقیق شبیه سازی آبخوان دشت نجف آباد و رودخانه زاینده رود در گذر از آن، مد نظر قرار گرفته است. با استفاده از تکنیک سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، منابع مختلف تغذیه و تخلیه و نیز رودخانه در گذر به مدل معرفی و اعمال گردید. با اجرای مدل در حالتهای ماندگار و ناماندگار همچنین واسنجی و تدقیق نتایج با توجه به داده های چاههای مشاهده ای موجود در منطقه، میزان تبادلات جرمی در هر یک از گامهای زمانی و در انتهای هر یک از دوره های شبیه سازی مشخص و تعیین گردید. مقدار پارامتر ضخامت بستر که از پارامترهای اساسی در فرایند مدلسازی تلفیقی می باشد به طور متوسط در بازه شبیه سازی شده برابر ۱/۳۸۷ متر محاسبه گردید. نتایج حاصل از خروجی مدل شبیه ساز، نقش اساسی و اهمیت رودخانه در گذر از آبخوان در تغذیه سفره آب زیرزمینی مجاور را مورد تایید قرار داد.