سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کنترل انتقال رسوب در رودخانه ها از موضوعات مهم در رشته های هیدرولیک، هیدرولوژی و منابع آب می باشد. در این مقاله مدلسازی جریان و حرکت ذرات رسوب در کانال باز ارائه شده است. شبیه سازی خصوصیات جریان با استفاده از سه مدل آشفتگی مختلف و بوسیله کد تجاری فلوئنت انجام شده و نتایج آن با روابط تجربی موجود، مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد پروفیل سرعت حاصل از مدل k-ω نسبت به دو مدل آشفتگی دیگر، با روابط تجربی انطباق بهتری دارد. در ادامه به صورت لاگرانژی مسیر حرکت ذرات رسوب دنبال شد. به منظور بررسی صحت مدلسازی حرکت ذره، از داده های آزمایشگاهی که به همین منظور برداشت شده،استفاده گردید. نتایج انطباق بسیار خوبی با داده های آزمایشگاهی نشان می دهد. لذا می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به دشواری های کار آزمایشگاهی در دنبال کردن مسیر ذرات به خصوص در جریان های پیچیده، این مدل ابزار مناسبی به منظور مدلسازی جریان های کم رسوب می باشد.