سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
احسان باهری – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
محمدرضا سلاطینی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
مجید پورسعادت – تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی رازی

چکیده:

بهسازی، انتخاب و تنظیم شرایط بهر هبرداری از واحدهای پرایمری ریفرمر به منظور کاهش هزین ه های کارکرد و افزایش کارایی تبدیل هیدروکربنها به گازهای مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، اهمیت زیادی دار د. واکنش شکست متان در کنار بخار آب در لول ه های حاوی کاتا لیست پرایمری ریفرمرها، فرآیندی گرماگیر اس ت. این انرژی گرمایی مورد نیاز، توسط احتراق مشعلها در بخش تشعشعی کوره پرایمری ریفرمر تأمین م یگردد. از سوی دیگر بازیابی انرژی حرارتی در بخش جابجائی (کنوکسیون) کوره نیز حائز اهمیت فراوان است. در این مقاله مدلسازی بخ ش های تشعشعی و جابجائی کوره پرایمری ریفرمر و نرم افزار تهیه شده مربوطه، معرفی م یگردد. پارامترهائی نظیر دمای کوره، گاز فید از لول ههای ریفرمر، درصد تبدیل متان methane ) (conversion و دماهای خروجی سیالهای فرآیندی از کویلهای بخش جابجائی و دور فن مکشی محاسبه شدهآمونیاک II و I است. مقایسة نتایج برنامة شبیه ساز با نتایج تجربی دریافت شده از پرایمری ریفرمر واحدهای
مجتمع پتروشیمی رازی، به طور متوسط ۰٫۲۳ % در تخمین درصد حجمی هیدروژن، ۲٫۸ % در محاسبة متوسط دمای خروجی سیالهای فرآیندی، و حداکثر ۷٫۲ % در محاسبة دور فن مکش ی، اختلاف نشان م یده د. بعلاوه مشاهده م یشود که روند تغییرات پارامترهای کلیدی، منطقی و قابل قبول م یباشد.