سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه ضیائی وفاییان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق سینتیک تجزیه حرارتیCr2O3 از طریق آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور گاز متان داغ با ذرات ۳CrOدر راکتور بستر ثابت برخورد کرده و تغییرات دما نسبت به زمان ثبت گردیده است. آزمایش ها دردماها و دبی های مختلف گاز متان انجام شده است و اثر پارامترهای دما و دبی بر سرعت واکنش مورد بررسی قرار گرفته است همچنین در این تحقیق یک مدل حرارتی برای بررسی تجزیه Cr2O3ارائه شده است. هدف از ارائه این مدل، به دست آوردن شعاع هسته واکنش دهنده در هر لحظه است و متعاقب آن پیش بینی درصد تبدیل واکنش تجزیه حرارتی Cr2O3 بدین .منظور معادلات انتقال حرارت کروی برای هسته، خاکستر و فصل مشترک حل شده است. اساس این مدل سازی بر پایه موازنه انرژی در فصل مشترک بنا شده است و حل این معادلات به پروفیل تغییرات دما در هسته واکنش دهنده و همچنین خاکستر نیازمند است که این تغییرات به صورت مجزا محاسبه شده اند و در معادله فصل مشترک جایگذاری شده اند. این معادلات از روش عددی و با استفاده از برنامه ای به زبانVISUAL FORTRANحل شده اند.. نتایج به دست آمده از آزمایش ها و مدلسینتیکی حرارتی تطابق خوبی با هم دارند. در هر دو روش تجربی و مدل سازی، با افزایش دما، درصد تبدیل واکنش تجزیه افزایش می یابد.