سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

متانت محبی –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور اتوماسیون و هماهنگ سازی ارزیابی کیفیت نان های سنتی ایرانی، این پژوهش به منظور مدلسازی کیفیت بافت مغز نانBread Crumb)با استفاده از روشANFISانجام گرفت. به این منظور ۴ قطعه نان بربری از۴ نانوایی سطح شهر مشهد تهیه شده، عملیات تصویر گیری به صورت مستقیم با استفاده از اسکنر Scanjet HPG4010 انجام گرفت. این روش تصویر گیری جدید، ضمن کاهش تاثیر نورپردازی غیر یکنواخت و ایجاد اغتشاشناشی از آن، به خوبی بافت نان را به تصویر می کشد. سپس با استفاده از نرم افزارهایFractal و Image Janalysis software معیارهای ارزیابی متعددی شامل بعد فرکتالی، میزان متوسط اندازه حفرات و تخلخل پس از مراحل مختلف پیش پردازش، تقطیع تصویر و اندازه گیری تعیین گردید. از سویی ارزیابی حسی نمونه ها در یکمقیاس هدونیکHedonic) 5 نقطه ای توسط ۱۰ داور مجرب انجام گرفت. مدلسازی رابطه ورودی ها ( نانوا یی، مدت زمان نگهداری، ابعاد فرکتالی، سایز حفرات و تخلخل) با خروجی سیستم ( ارزیابی حسی کیفیت مغز نان) با استفاده از نرم افزارMatlabو مدلANFIS با همبستگی بالا میان داده های آزمایشی و پیش بینی مدل انجام گرفت.