سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز ناطق الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرامرز عالمی – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهن

چکیده:

ساختمانهای مصالح بنایی غیرمسلح در بس یاری از کشورهای جهان ساخته شده و می شوند. این ساختمانها در زلزله های گذشته عملکرد مناسبی نداشته اند هر چند که اغلب آئین نامه های جهان و از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران، ساخت اینگونه ساختمانها را مجاز نمیدانند اما به دو دلیل، یکی وجود ساختمانهای مصالح بنایی موجود و دیگری وجود تعداد زیادی بنای تاریخی که با مصالح بنایی غیرمسلح ساخته شده اند، ارزیابی ظرفیت باربری اینگونه ساختمانها ضرورت پیدا میکند. در این مقاله ابتدا روشهای مختلف مدلسازی و تحلیل درون صفحه دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح معرفی گردیده است . سپس با مقایسه نتایج مدلسازی تحلیلی و پاسخ مدلهای آزمایشگاهی که برروی چند ساختمان مصالح بنایی مختلف در دو دهه اخیر انجام شده است، در خصوص دقت روشهای مختلف مدلسازی و تحلی ل درون صفحه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح نتیجه گیری شده است.