سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد یعقوبی پور – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی محمدو خراسانی – بخش اکتشافات ژئوفیزیکی، شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

بمنظور اکتشاف منابع نفتی در منطقه دهنو و همچنین مشخص نمودن گسترش زیرسطحی تاقدیس دهنو که
دارای رخنمون در سطح زمین می باشد، عملیات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی در طول ۱۷ پروفیل در ۵۷۹ ایستگاه
طراحی و انجام پذیرفت . پس از انجام تصحیحات لازم و حذف اثرات ناحیه ای، نقشه های باقیمانده گرانی و مغناطیسی
تهیه شد . تعیین پارامترهای هندسی آنومالی های مشخص شده از مسائل اساسی و مهم در تفسیر کمی نتایج
گرانی سنجی برای هرگونه تصمیم گیری بعدی است ؛ که می تواند در مدیریت صرف هزینه های کلان مؤثر واقع گردد . از
این رو در مقاله حاضر داد ه های گرانی منطقه مورد مطالعه تحت مدلسازی دوبعدی معکوس پارامتری قرار می گیرد. برای این منظور از نرم افزار Modelvision Pro استفاده شد . نتایج مدلسازی ضمن تأئید رخنمون ساختمان دهنو، گسترش عمقی این ساختمان، عدم حضور توده های آذرین و نمک را در امتدادهای مشخص شده روی این ساختمان نشان می دهد.