سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در محاسبات پخش آلودگی، اختلاط عرضی معمولاً مهمتر از اختلاط عمودی و طولی می باشد، به خصوص هنگامیکه با تخلیه آلودگی از منبع نقطه‌ای و یا اختلاط دو رودخانه در نقطه برخورد سر وکار داریم. در این مقاله پخش و انتشار غلظت در رودخانه به صورت دو بعدی در پلان با استفاده از نرم افزار SMSمورد بررسی قرار گرفته است.برای بدست آوردن خطاهای احتمالی برنامه و اطمینان از صحت نتایج آن، مقایسه ای بین نتایج مدل و نتایج تحلیلی غلظت یک آلاینده که به صورت ناگهانی وارد رودخانه شده است، به صورت دوبعدی در پلان انجام گرفت و مشاهده شد گام زمانی محاسباتی و ضریب پخش عرضی تأثیر فراوانی بر نتایج مدل و فرایند پخش دارند. سپس به عنوان مطالعه موردی پخش یک ماده برگشت پذیر در رودخانه آتاباسکا کانادا با استفاده از نرم افزار SMSو داده های صحرایی به صورت دو بعدی در پلان بررسی گردید و مشاهده شد که علاوه برضریب پخش عرضی، حل دقیق هیدرودینامیک مسأله تأثیر فراوانی بر کالیبراسیون مدل دارد.