سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رضا صباغ یزدی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه نمازی صالح – دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در کار حاضر گسسته سازی معادلات با استفاده از روش احجام حدود گالرکین انجام گرفته است. برای حل درگیر معادلات پیوستگی و حرکت، در جریانهای تراکم ناپذیر از روش تراکم پذیری مصنوعی استفاده شده و به منظور غلبه بر نوسانات حل عددی و دستیابی به همگرایی حل از جملات استهلاک مصنوعی شامل مشتقات پاره ای مرتبه چهارم استفاده گردیده است. و برای اعمال آشفتگی در این برنامه از مدل مقیاس زیر شبکه استفاده گردید. و با استفاده از تابع لگاریتمی دیواره به اصلاح مقادیر سرعت در نزدیکی دیواره صلب پرداخته شد. و به مقایسه نتایج حاصل از مدل برای جریان مماس عبوری از یک صفحه تخت با اعمال پروفیل سرعت و بدون اعمال آن در مجاورت دیواره مورد ارزیابی قرار گرفته است.